Thư viện base64 trong Python được viết thế nào

img

Bài trước đã tự viết code Python để encoding từ bytes sang base64, code đơn giản, mang tính chất minh họa. Vậy stdlib base64 Python viết thế nào?

https://github.com/python/cpython/blob/3.10/Lib/base64.py#L51-L62

# Base64 encoding/decoding uses binascii

def b64encode(s, altchars=None):
  """Encode the bytes-like object s using Base64 and return a bytes object.
  Optional altchars should be a byte string of length 2 which specifies an
  alternative alphabet for the '+' and '/' characters. This allows an
  application to e.g. generate url or filesystem safe Base64 strings.
  """
  encoded = binascii.b2a_base64(s, newline=False)
  if altchars is not None:
    assert len(altchars) == 2, repr(altchars)
    return encoded.translate(bytes.maketrans(b'+/', altchars))
  return encoded

hóa ra base64 lại gọi 1 thư viện khác binascii để thực hiện việc encoding.

The binascii module contains a number of methods to convert between binary and various ASCII-encoded binary representations. Normally, you will not use these functions directly but use wrapper modules like uu, base64, or binhex instead.

The binascii module contains low-level functions written in C for greater speed that are used by the higher-level modules.

https://docs.python.org/3/library/binascii.html

Chú ý function b64encode(s, altchars=None) nhận 1 đầu vào optional altchars, là 2 ký tự thay thế +/ (thường là -_ để encode URL).

vậy binascii là thư viện viết bằng C, để có được tốc độ nhanh hơn.

Tò mò xem PyPy - Python viết bằng Python thì sao:

table_b2a_base64 = (
  "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/")

@unwrap_spec(bin='bufferstr', newline=bool)
def b2a_base64(space, bin, __kwonly__, newline=True):
  "Base64-code line of data."

  newlength = (len(bin) + 2) // 3
  try:
    newlength = ovfcheck(newlength * 4)
  except OverflowError:
    raise OperationError(space.w_MemoryError, space.w_None)
  newlength += 1
  res = StringBuilder(newlength)

  leftchar = 0
  leftbits = 0
  for c in bin:
    # Shift into our buffer, and output any 6bits ready
    leftchar = (leftchar << 8) | ord(c)
    leftbits += 8
    res.append(table_b2a_base64[(leftchar >> (leftbits-6)) & 0x3f])
    leftbits -= 6
    if leftbits >= 6:
      res.append(table_b2a_base64[(leftchar >> (leftbits-6)) & 0x3f])
      leftbits -= 6
  #
  if leftbits == 2:
    res.append(table_b2a_base64[(leftchar & 3) << 4])
    res.append(PAD)
    res.append(PAD)
  elif leftbits == 4:
    res.append(table_b2a_base64[(leftchar & 0xf) << 2])
    res.append(PAD)
  if newline:
    res.append('\n')
  return space.newbytes(res.build())

https://foss.heptapod.net/pypy/pypy/-/blob/branch/py3.8/pypy/module/binascii/interp_base64.py#L92-124

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.