Tính căn số lớn

img

Trong Python, kiểu int có độ lớn tùy ý, như 2 mũ 2048:

>>> b = 2**2048
>>> b


cộng trừ vẫn thoải mái, nhưng… tính căn 2 (hoặc chia) thì sao?

>>> from math import sqrt
>>> sqrt(b)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
OverflowError: int too large to convert to float

Nội dung error cho thấy số này quá lớn để biến thành kiểu float (kết quả của phép chia, căn đều là float). Giải pháp là dùng math.isqrt

>>> from math import isqrt
>>> isqrt(b)
179769313486231590772930519078902473361797697894230657273430081157732675805500963132708477322407536021120113879871393357658789768814416622492847430639474124377767893424865485276302219601246094119453082952085005768838150682342462881473913110540827237163350510684586298239947245938479716304835356329624224137216
>>> isqrt(b) == 2**1024
True

Docstring:

isqrt(n, /)
    Return the integer part of the square root of the input.

kết quả không chắc CHÍNH XÁC là căn 2 (bởi không phải căn 2 số nào cũng là số nguyên), nên cần test lại nếu bình phương kết quả có bằng số ban đầu không.

>>> isqrt(10)
3
>>> 3 ** 2 == 10
False

>>> 2**1000/2
5.357543035931337e+300
>>> isqrt(2**1000) ** 2 == 2**1000
True

Hết.

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.