Các method của boolean True False

img

True và False là hai giá trị kiểu bool trong Python, có thể nói thuộc một trong những thứ đơn giản nhất, vì chỉ có hai giá trị.

Sau khi học hành tử tế sẽ biết các operator and or not và chúng có tính short-circuit, và… hết.

Hỏi: giá trị boolean có các methods nào?

Trả lời: what?!!! đó có lẽ là thứ mà bạn chưa từng thử.

bool trong Python thực chất inherit từ class base là int, nó có mọi methods của int. WHAT? int cũng có method? chính xác, mọi thứ trong Python đều là object.

>>> dir(True) == dir(83)
True
>>> print(dir(83))
['__abs__', '__add__', '__and__', '__bool__', '__ceil__', '__class__', '__floor__', '__floordiv__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '_class__', '__int__', '__invert__', '__le__', '__lshift__', '__lt__', '__mpow__', '__radd__', '__rand__', '__rdivmod__', '__reduce__', '__reduce_ex__ror__', '__round__', '__rpow__', '__rrshift__', '__rshift__', '__rsub__sub__', '__subclasshook__', '__truediv__', '__trunc__', '__xor__', 'as_ing', 'numerator', 'real', 'to_bytes']
>>> True.__class__.__base__
<class 'int'>

Các “public” methods:

>>> x.as_integer_ratio()
(1, 1)
>>> x.bit_length()
1
>>> x.to_bytes(1, 'big')
b'\x01'

Hết.

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.