dataclass trong Python3.7

img

Python3.7 trở đi có thêm 1 thư viện mới: dataclasses, thư viện này cho phép tạo 1 data class (class với mục đích chính để biểu diễn/chứa dữ liệu, thường không định nghĩa method) với cú pháp ngắn gọn, kết hợp với cú pháp type annotation:

import dataclasses as dc
from typing import List


@dc.dataclass
class User:
  name: str
  languages: List[str]
  age: int = 20


p1 = User("Pymier1", ["Python", "SQL"])
print(p1)

output

User(name='Pymier1', languages=['Python', 'SQL'], age=20)

Chú ý: từ Python3.9 trở đi, có thể viết list[str] mà không cần import typing.

code này tương đương với code sau ở Python các bản trước 3.7:

class User:
  def __init__(self, name, languages, age=20):
    self.name = name
    self.languages = languages
    self.age = age

  def __str__(self):
    return f"User(name='{self.name}', languages={self.languages}, age={self.age})"

  # ... và nhiều nữa https://stackoverflow.com/a/47955313/807703
p1 = User("Pymier1", ["Python", "Vietnames"])
print(p1)

Để biến 1 dataclass thành dict, chỉ cần dùng function asdict:

... print(dc.asdict(p1))
{'name': 'Pymier1', 'languages': ['Python', 'Vietnames'], 'age': 20}

Để class trở nên “immutable”, gọi dataclass với argument frozen=True https://docs.python.org/3.8/library/dataclasses.html#frozen-instances

dataclass thích hợp để thay cho namedtuple, tuple hay các class chỉ để chứa dữ liệu, hay dictionary hoạt động như 1 container chứa dữ liệu.

Tham khảo:

 • https://www.python.org/dev/peps/pep-0557/#why-not-just-use-namedtuple

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.