Từ Python3.7 trở đi, các key trong dict có thứ tự

img

Các key sẽ theo thứ tự chúng được thêm vào dict.

In [1]: for i in {1:None, 3: None, 20: None, 2: None}:
  ...:   print(i)
  ...:
1
3
20
2

khác với trước kia, các key không có thứ tự (khác với ngẫu nhiên - ngẫu nhiên là mỗi lần chạy qua key dict ra 1 kết quả khác nhau, còn ở đây là luôn giống nhau trong 1 lần chạy code).

$ python2
Python 2.7.18 (default, Mar 8 2021, 13:02:45)
[GCC 9.3.0] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> for i in {1:None, 3:None, 20:None, 2:None}:
...   print(i)
...
1
2
3
20
>>> for i in {1:None, 3:None, 20:None, 2:None}:
...   print(i)
...
1
2
3
20

Tham khảo

 • https://docs.python.org/3/whatsnew/3.7.html
 • https://mail.python.org/pipermail/python-dev/2017-December/151283.html

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.