Dịch ngược mã máy Python: function/lambda

Tiếp loạt bài về CPython compiler img

Code định nghĩa 2 function dùng def và lambda:

# $ cat -n fun.py
   1 def sum_two(x, y):
   2   z = x + y
   3   return z
   4
   5 a = 5
   6 b = 7
   7 sum_two(a, b)
   8
   9 double = lambda x: x * 2
  10 double(5)

Chạy dis. Việc tạo function dùng def hay lambda đều sử dụng BYTECODE MAKE_FUNCTION sau đó STORE_NAME

 1      0 LOAD_CONST        0 (<code object sum_two at 0x7fc64dcca190, file "fun.py", line 1>)
       2 LOAD_CONST        1 ('sum_two')
       4 MAKE_FUNCTION      0
       6 STORE_NAME        0 (sum_two)

 5      8 LOAD_CONST        2 (5)
       10 STORE_NAME        1 (a)

 6     12 LOAD_CONST        3 (7)
       14 STORE_NAME        2 (b)

 7     16 LOAD_NAME        0 (sum_two)
       18 LOAD_NAME        1 (a)
       20 LOAD_NAME        2 (b)
       22 CALL_FUNCTION      2
       24 POP_TOP

 9     26 LOAD_CONST        4 (<code object <lambda> at 0x7fc64dcca2f0, file "fun.py", line 9>)
       28 LOAD_CONST        5 ('<lambda>')
       30 MAKE_FUNCTION      0
       32 STORE_NAME        3 (double)

 10     34 LOAD_NAME        3 (double)
       36 LOAD_CONST        2 (5)
       38 CALL_FUNCTION      1
       40 POP_TOP
       42 LOAD_CONST        6 (None)
       44 RETURN_VALUE

Disassembly of <code object sum_two at 0x7fc64dcca190, file "fun.py", line 1>:
 2      0 LOAD_FAST        0 (x)
       2 LOAD_FAST        1 (y)
       4 BINARY_ADD
       6 STORE_FAST        2 (z)

 3      8 LOAD_FAST        2 (z)
       10 RETURN_VALUE

Disassembly of <code object <lambda> at 0x7fc64dcca2f0, file "fun.py", line 9>:
 9      0 LOAD_FAST        0 (x)
       2 LOAD_CONST        1 (2)
       4 BINARY_MULTIPLY
       6 RETURN_VALUE

khác với các khái niệm trước, khi viết function sẽ thấy python dis riêng ra từng mục cho từng function.

Với function sum_two tại dòng 1, có riêng mục

Disassembly of <code object sum_two at 0x7fc64dcca190, file "fun.py", line 1>:

chú ý thêm sự khác biệt khi dùng biến trong function sử dụng LOAD_FAST thay vì LOAD_NAME, tạo biến sử dụng STORE_FAST thay STORE_NAME. function kết thúc bằng việc RETURN_VALUE.

Thế nhưng.. return cái gì? câu RETURN_VALUE không thấy ghi thêm gì sau, làm sao biết nó return gì? RETURN_VALUE sẽ return giá trị cuối cùng tính toán được. Như trong sum_two sẽ return giá trị của z sau khi LOAD_FAST. Với lambda function, return kết quả của phép nhân BINARY_MULTIPLY. Cụ thể hơn, trong Python VM gọi đây là TOP OF STACK (TOS), kết quả của giá trị tính toán xong sẽ luôn nằm ở đây. Vậy nếu muốn return giá trị không phải là tính cuối cùng thì sao?

Thử nghiệm với 2 function không trả về giá trị vừa tính xong:

   1 def r_none(x, y):
   2   z = x + y
   3   return
   4
   5
   6 def r_i(x, y):
   7   i = 8
   8   z = x + y
   9   return i

Kết quả dis

Disassembly of <code object r_none at 0x7fdd4b47bdf0, file "fun.py", line 1>:
 2      0 LOAD_FAST        0 (x)
       2 LOAD_FAST        1 (y)
       4 BINARY_ADD
       6 STORE_FAST        2 (z)

 3      8 LOAD_CONST        0 (None)
       10 RETURN_VALUE

Disassembly of <code object r_i at 0x7fdd4b47f030, file "fun.py", line 6>:
 7      0 LOAD_CONST        1 (8)
       2 STORE_FAST        2 (i)

 8      4 LOAD_FAST        0 (x)
       6 LOAD_FAST        1 (y)
       8 BINARY_ADD
       10 STORE_FAST        3 (z)

 9     12 LOAD_FAST        2 (i)
       14 RETURN_VALUE

function r_none load giá trị None để return vì code chỉ ghi return không gì cả. function r_i sẽ LOAD_FAST giá trị i rồi return i.

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.