Dịch ngược mã máy Python: import

Tiếp loạt bài về CPython compiler

img

 rand.py 
   1 import random
   2 do = random.choice(['an', 'ngu'])
   3 print(do)
   4
   5 from datetime import timedelta
   6 print("Mot ngay co: {}s".format(timedelta(days=1).total_seconds()))
   7
   8 from math import *
   9 print(factorial(5))

3 kiểu import trong Python. Chạy dis:

# python3 -m dis rand.py
 1      0 LOAD_CONST        0 (0)
       2 LOAD_CONST        1 (None)
       4 IMPORT_NAME       0 (random)
       6 STORE_NAME        0 (random)

 2      8 LOAD_NAME        0 (random)
       10 LOAD_METHOD       1 (choice)
       12 LOAD_CONST        2 ('an')
       14 LOAD_CONST        3 ('ngu')
       16 BUILD_LIST        2
       18 CALL_METHOD       1
       20 STORE_NAME        2 (do)

 3     22 LOAD_NAME        3 (print)
       24 LOAD_NAME        2 (do)
       26 CALL_FUNCTION      1
       28 POP_TOP

 5     30 LOAD_CONST        0 (0)
       32 LOAD_CONST        4 (('timedelta',))
       34 IMPORT_NAME       4 (datetime)
       36 IMPORT_FROM       5 (timedelta)
       38 STORE_NAME        5 (timedelta)
       40 POP_TOP

 6     42 LOAD_NAME        3 (print)
       44 LOAD_CONST        5 ('Mot ngay co: {}s')
       46 LOAD_METHOD       6 (format)
       48 LOAD_NAME        5 (timedelta)
       50 LOAD_CONST        6 (1)
       52 LOAD_CONST        7 (('days',))
       54 CALL_FUNCTION_KW     1
       56 LOAD_METHOD       7 (total_seconds)
       58 CALL_METHOD       0
       60 CALL_METHOD       1
       62 CALL_FUNCTION      1
       64 POP_TOP

 8     66 LOAD_CONST        0 (0)
       68 LOAD_CONST        8 (('*',))
       70 IMPORT_NAME       8 (math)
       72 IMPORT_STAR

 9     74 LOAD_NAME        3 (print)
       76 LOAD_NAME        9 (factorial)
       78 LOAD_CONST        9 (5)
       80 CALL_FUNCTION      1
       82 CALL_FUNCTION      1
       84 POP_TOP
       86 LOAD_CONST        1 (None)
       88 RETURN_VALUE

import random sẽ dùng BYTECODE IMPORT_NAME, random sẽ trở thành 1 name trong module này, được chứa STORE_NAME tương tự khi đặt x = 5. Để gọi random.choice, đầu tiên phải LOAD_NAME random rồi LOAD_METHOD choice.

Code from datetime import timedelta, chạy IMPORT_NAME datetime, nhưng không STORE_NAME này mà IMPORT_FROM timedelta rồi STORE_NAME timedelta.

Code from math import * sử dụng BYTECODE IMPORT_STAR.

Chú ý khi gọi random.choice thì BYTECODECALL_METHOD do choice gắn liền vào random - xem như 1 method của 1 module object, nhưng khi gọi factorial đã from math import * thì BYTECODECALL_FUNCTION.

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.