Django template gọi method không cần ()

Python có 2 template engine phổ biến nhất: Jinja2 (hay dùng với Flask, SaltStack, Ansible…) và Django template.

Cả 2 khá giống nhau về cú pháp: viết for/if như Python, dùng function qua các filter có sẵn, đoạn code sau chạy cho cả 2:

{% for fw in frameworks %}
 {% if fw|length > 5 %}
  <b>{{ fw }}</b>
 {% else %}
  {{ fw }}
 {% endif %}
{% endfor %}

nhưng sự khác biệt bắt đầu xuất hiện khi sử dụng method.

Gọi method trong Django template

Jinja2 sử dụng cú pháp gọi method như Python, kết quả không có gì ngạc nhiên khi gọi c.items():

import jinja2
from collections import Counter

c = Counter("meo meo go".split())
print(jinja2.Template('{{ c.items }}').render(c=c))
# <built-in method items of Counter object at 0x7fbe37ce64b0>
print(jinja2.Template('{% for k, v in c.items() %} {{ k }} {{ v }} {%endfor%}').render(c=c))
# meo 2 go 1

Django template không dùng cú pháp gọi method

{{ counter.items() }}

Gặp error:

Could not parse the remainder: '()' from 'counter.items()'

Trong tài liệu Django template topic viết:

Dictionary lookup, attribute lookup and list-index lookups are implemented with a dot notation: {{ my_dict.key }} {{ my_object.attribute }} {{ my_list.0 }} If a variable resolves to a callable, the template system will call it with no arguments and use its result instead of the callable.

Khi sử dụng object.key, Django sẽ thử tìm object["key"], object.key hay nếu key là method, sẽ gọi object.key, vì vậy sẽ phải viết {{ counter.items }}.

Chỉ đơn giản là không phải viết (), gì mà phức tạp?

Tìm bug

Cho 1 đoạn Django template, nhận context là 1 Counter:

Code views.py

from django.shortcuts import render
from collections import Counter
def index(request):
  counter = Counter("red green green red red green green".split())
  for k, v in counter.items():
    print("from counter", k, v)
  return render(request, "index.html", {"d": d, "counter": counter})

File templates/index.html

{% for k, v in counter.items %}
 {{ k }} {{ v }}<br>
{% endfor %}

Xảy ra exception tại dòng for:

TypeError at /

'int' object is not iterable

có nghĩa counter.items trả về một int chứ không phải tuple (key, value) như dict.items vẫn trả về. Khó hiểu hơn nữa, khi phần code tương tự trong function index vẫn chạy bình thường, tại sao counter.items trong Django template trả về int?

May mắn thay, tìm items() trong tài liệu reference của Django Template viết:

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/templates/language/#variables

Technically, when the template system encounters a dot, it tries the following lookups, in this order: Dictionary lookup Attribute or method lookup Numeric index lookup If the resulting value is callable, it is called with no arguments. The result of the call becomes the template value.

Cũng giống phần đã viết trong topic, nhưng nhấn mạnh hơn về thứ tự thử:

 • tìm kiếm trong dict trước: object[key]
 • truy cập attribute, method cũng là 1 loại attribute: object.key

Trở lại ví dụ, counter.items đầu tiên sẽ gọi counter[items], mà Counter trả về 0 với item không tồn tại thay vì raise KeyError, nên kết quả là 0, không có lần gọi nào tới method counter.items().

This lookup order can cause some unexpected behavior with objects that override dictionary lookup. For example, consider the following code snippet that attempts to loop over a collections.defaultdict:

{% for k, v in defaultdict.items %} Do something with k and v here…

Because dictionary lookup happens first, that behavior kicks in and provides a default value instead of using the intended .items() method. In this case, consider converting to a dictionary first

Giải pháp là biến Counter thành dict dict(c) trước khi đưa cho template.

Thành dict là xong??? cho đến 1 ngày đen đủi, khi dict của bạn chứa 1 key là items

Xem code tại https://github.com/django/django/blob/4.2/django/template/base.py#L867-L942

Kết luận

Magic không tự xảy ra, muốn dùng magic nhớ đọc doc, hãy thử, đừng đoán.

Hết.

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.