Thêm câu lệnh python vào gdb để in ra binary architecture

Architecture

Mỗi file binary được compile cho một kiến trúc(architecture) CPU cụ thể.

Các architecture phổ biến như:

 • x86-32 (32 bits)
 • x86-64 (64 bits)
 • arm-64 (phổ biến trên các máy điện thoại/máy tính bảng/hay Apple M1 M2…)

Một file binary đã compile sẵn cho x86-64 thì không thể chạy trực tiếp trên arm-64. Ví dụ khi download phần mềm prometheus thấy có sẵn file binary cho từng architecture trên từng hệ điều hành.

Cách đơn giản nhất là gõ lệnh file tenbinary:

$ file /usr/bin/top                                      [0]
/usr/bin/top: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=867346cd2ce3350129fc1e6fb923e92380eaf6e9, for GNU/Linux 3.2.0, stripped

thấy x86-64, ELF là format binary trên Linux, ở đây thấy ELF 64-bit.

Trong gdb, gõ

(gdb) maintenance info sections ?
Exec file:
  `/usr/bin/top', file type elf64-x86-64.

Câu lệnh này rất dài và khó nhớ, viết một câu lệnh mới tên là arch in ra elf64-x86-64 sẽ ngắn gọn hơn nhiều.

Thêm command arch vào gdb

Đoạn code tham khảo từ PEDA, các bước thực hiện là chạy các câu lệnh của gdb rồi lấy kết quả ra và in ra phần mong muốn. Thêm vào file code /home/hvn/me/hgdb/hgdb.py như bài trước.

import tempfile
class Arch(gdb.Command):
  def __init__(self):
    super (Arch, self).__init__("arch", gdb.COMMAND_USER)


  def invoke(self, arg, from_tty):
    tmpfile = tempfile.mktemp()
    with open(tmpfile, 'w+') as f:
      gdb.execute("set logging off")
      gdb.execute("set height 0")
      gdb.execute(f"set logging file {tmpfile}")
      gdb.execute("set logging overwrite on")
      gdb.execute("set logging redirect on")
      gdb.execute("set logging on")
      gdb.execute("maintenance info sections ?")
      gdb.flush()
      gdb.execute("set logging off")
      output = f.read()
      for line in output.splitlines():
        if 'file type' in line:
          print(line.split()[-1].strip('.'))
          break
Arch()

Chạy:

$ gdb -q /bin/top
Reading symbols from /bin/top...
(No debugging symbols found in /bin/top)
(gdb) arch
elf64-x86-64

Hết.

Thực hiện trên

$ gdb --version
GNU gdb (Ubuntu 9.2-0ubuntu1~20.04.1) 9.2
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Tham khảo

https://sourceware.org/gdb/current/onlinedocs/gdb.html/Extending-GDB.html#Extending-GDB

Liên quan

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.