Lambda function có default argument

Từ khóa lambda dùng để tạo function 1 biểu thức trong Python, thường thấy dùng kèm với sort, ví dụ sắp xếp giảm dần 1 list int:

>>> sorted([2,3,1], key=lambda x: -x)
[3, 2, 1]

img

Có thể gán function được tạo ra từ lambda vào một biến, ví dụ f:

>>> f = lambda x: x+1
>>> f(2)
3
>>> (lambda x: x+1)(2)
3

Lambda function cũng hỗ trợ default argument, tức nếu không đưa argument vào, nó sẽ dùng giá trị mặc định:

>>> (lambda x=1: x+1)()
2

Hết.

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.