CPython list thực chất là 1 array

img

Trong CPython (bản/implementation Python phổ biến nhất - tải tại python.org), kiểu dữ liệu list thực chất là 1 array tương tự như array trong các ngôn ngữ lập trình khác (C/Java…). Nó không phải kiểu linked-list mà trong ngành khoa học máy tính thường hay gọi là (linkedlist) list (xem link phần tham khảo).

Thư viện standard deque cung cấp kiểu dữ liệu double-ended queue, giống với kiểu double linked list. Và thư viện array cung cấp kiểu dữ liệu… array (như list với yêu cầu các phàn tử phải cùng kiểu).

deque có thể dùng để lấy 10 dòng cuối của 1 file rất đơn giản, dùng ít bộ nhớ:

def tail(filename, n=10):
    'Return the last n lines of a file'
    with open(filename) as f:
        return deque(f, n)

Tham khảo

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.