__new__ và __init__

new Photo by Nick Fewings on Unsplash

__new____init__ khác gì?

Như đa phần các câu hỏi phỏng vấn nặng tính lý thuyết, ít ứng dụng thực tế hay trăm năm dùng 1 lần, đây không là ngoại lệ.

Các câu khác tương tự:

 • decorator là gì (CHƯA bao giờ thấy ai hỏi generator dù generator dùng nhiều gấp decorator trăm lần).
 • GIL là gì, thread với process khác gì nhau, nhược điểm của thread trong Python. (Không thực sự vô dụng, nhưng hiếm dùng với web-developer) Xem câu trả lời ở https://docs.python.org/3/library/threading.html

Python __init__

__init__ thì ai viết class cũng dùng, method __init__ dùng để khởi tạo một object (class instance), ví dụ:

class Cat():
  def __init__(self, name, age):
    print("Calling __init__")
    self.name = name
    self.age = age

Python __new__ có hay dùng không?

__new__ rất ít khi thấy, vì rất ít được dùng. Thử tìm trong 3 web framework phổ biến nhất của Python: Django, Flask, FastAPI, thấy:

$ grep -Rin 'def __new__' django
django/tests/model_forms/tests.py:3615:  def __new__(cls, name, bases, attrs):
django/django/utils/datastructures.py:233:  def __new__(cls, *args, warning="ImmutableList object is immutable.", **kwargs):
django/django/utils/deconstruct.py:15:    def __new__(cls, *args, **kwargs):
django/django/utils/deprecation.py:55:  def __new__(cls, name, bases, attrs):
django/django/test/selenium.py:23:  def __new__(cls, name, bases, attrs):
django/django/forms/widgets.py:216:  def __new__(mcs, name, bases, attrs):
django/django/forms/models.py:269:  def __new__(mcs, name, bases, attrs):
django/django/forms/forms.py:24:  def __new__(mcs, name, bases, attrs):
django/django/db/migrations/operations/base.py:36:  def __new__(cls, *args, **kwargs):
django/django/db/migrations/migration.py:231:  def __new__(cls, value, setting):
django/django/db/models/manager.py:21:  def __new__(cls, *args, **kwargs):
django/django/db/models/enums.py:12:  def __new__(metacls, classname, bases, classdict, **kwds):
django/django/db/models/base.py:95:  def __new__(cls, name, bases, attrs, **kwargs):
django/django/conf/__init__.py:41:  def __new__(self, value, setting_name):
$ grep -Rin 'def __new__' flask
$ grep -Rin 'def __new__' fastapi
$ grep -Rin 'def __new__' werkzeug
werkzeug/src/werkzeug/urls.py:71:  def __new__(cls, *args: t.Any, **kwargs: t.Any) -> BaseURL:
werkzeug/examples/cupoftee/application.py:49:    def __new__(metacls, name, this_bases, d):

Chỉ mình django có viết __new__, 2 framework còn lại không hề thấy, tìm thêm werkzeug (của Flask), thấy 1 ví dụ không quá hữu dụng (để hiện warning deprecate method) werkzeug/src/werkzeug/urls.py:

def __new__(cls, *args: t.Any, **kwargs: t.Any) -> BaseURL:
  warnings.warn(
    f"'werkzeug.urls.{cls.__name__}' is deprecated and will be removed in"
    " Werkzeug 3.0. Use the 'urllib.parse' library instead.",
    DeprecationWarning,
    stacklevel=2,
  )
  return super().__new__(cls, *args, **kwargs)

__new__() is intended mainly to allow subclasses of immutable types (like int, str, or tuple) to customize instance creation. It is also commonly overridden in custom metaclasses in order to customize class creation.

Django subclass str:

# django/conf/__init__.py
class SettingsReference(str):
  """
  String subclass which references a current settings value. It's treated as
  the value in memory but serializes to a settings.NAME attribute reference.
  """

  def __new__(self, value, setting_name):
    return str.__new__(self, value)

  def __init__(self, value, setting_name):
    self.setting_name = setting_name

Python __new__ là gì

__new__ là một staticmethod (là một trường hợp đặc biệt, nên không cần @staticmethod), dùng để tạo 1 instance của class (tạo object). Sau khi tạo ra object rồi, object gọi __init__ để “initialize” (khởi tạo các giá trị).

class Cat():
  def __new__(cls, *args, **kwarsg):
    print("Calling __new__")
    return super().__new__(cls)

  def __init__(self, name, age):
    print("Calling __init__")
    self.name = name
    self.age = age

c = Cat("Meo", 2)
Calling __new__
Calling __init__

Because __new__() and __init__() work together in constructing objects (__new__() to create it, and __init__() to customize it), no non-None value may be returned by __init__()

__new__ thực hiện việc tạo object, nên có thể đặt các logic đặc biệt về tạo object ở đây, ví dụ chỉ cho phép tạo N object, hay chỉ cho phép tạo 1 object duy nhất (còn gọi là singleton pattern). Ví dụ:

Kết luận

 • __new__ là static method (thuộc về class), __init__ là method (thuộc về instance/object)
 • __new__ gọi trước, __init__ gọi sau
 • __new__ trả về instance của class, __init__ trả về None
 • __init__ ở mọi nơi, __new__ ít được dùng.

Code Flask hay FastAPI 5 năm, cũng không 1 lần viết __new__!

Tham khảo

Hết.

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.