Thư viện pathlib trong Python3.4

img

Làm thế nào để viết code mở 1 file ở ngay cùng thư mục file code hiện tại?

open("./data.csv")

cách này sẽ mở file cùng thư mục làm việc hiện tại (current work directory - cwd), mặc định là thư mục người dùng gõ lệnh để chạy Python script. Nếu gõ:

python script.py

thì ok, nhưng nếu đang ở /python /path/to/script.py sẽ fail. Để lấy cwd, gõ os.getcwd().

Python có một biến đặc biệt __file__ là đường dẫn của chính file code hiện tại, cách làm truyền thống ở Python2.x sẽ là

import os

f = open(
  os.path.join(
    os.path.dirname(
      os.path.abspath(
        __file__)),
    "data.csv"
  )
)
print(f.read())

bước abspath là cần thiết, vì __path__ có thể trả về đường dẫn tương đối (như ./script.py).

from pathlib import Path
f = open(
    Path(__file__).parent.absolute() / "data.csv"
)
print(f.read())

ngắn gọn hơn nhiều, với dấu / là dấu phân cách quen thuộc trên các hệ điều hành không phải Windows.

PS: nếu bạn nghĩ vậy là phức tạp? đây là code bash

Tham khảo

 • https://docs.python.org/3/library/pathlib.html
 • https://stackoverflow.com/questions/7116889/is-module-file-attribute-absolute-or-relative

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.