Python3 str là unicode và rắc rối với utf-8

Python3 chỉ có 1 kiểu string là str. Python2 có 2 kiểu string: strunicode

Sự hợp nhất này chính là ưu điểm rất lớn của Python3, lập trình viên không phải đau đầu khi chuyển đổi giữa 2 kiểu string.

Python3 mặc định sử dụng UTF-8, với các giá trị ASCII < 128 (bảng chữ cái tiếng Anh, các số, các dấu) được giữ nguyên kích thước là 1 byte.

  • If the code point is < 128, it’s represented by the corresponding byte value.
  • If the code point is >= 128, it’s turned into a sequence of two, three, or four bytes, where each byte of the sequence is between 128 and 255.

Cho nên khi viết Python2: print “PyMiEr2022” và Python3 print(“PyMiEr2022”) cho kết quả như nhau.

Vì một số giá trị char < 128 không phải “ký tự” bình thường, có thể dùng dạng hex để viết nó, ví dụ print “\x13\x37” hay python3 print(“\x13\x37”) cho kêt quả như nhau.

Nhưng khi viết: python2 print "\xaa" so với Python3 print("\xaa") kết quả lại khác nhau:

$ python2 -c 'print "\xaa"'

$ python3 -c 'print("\xaa")'
ª

Sử dụng lệnh hexdump để nhìn output ở dạng hex:

$ python2 -c 'print "\xaa"' | hexdump
0000000 0aaa
0000002
 $ python3 -c 'print("\xaa")' | hexdump
0000000 aac2 000a
0000003

Python2 tạo ra 2 bytes: 0a (newline xuống dòng) và aa, còn Python3 tạo ra tới 3 bytes, trong đó aa trở thành aac2. Tại sao?

img

Lý do bởi 0xaa có giá trị 170 > 128, trên Python3 sẽ được biểu diễn bằng 2 bytes, với aa là giá trị, còn c2 là ký tự “control” để thêm vào cho đủ 2 bytes.

Để in ra kết quả tương tự Python2, dùng:

import sys
sys.stdout.buffer.write(b"\xaa")

Tham khảo

Hết.

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.