Dùng C shared object .so trong CPython

img

CPython có thể import file C “shared library” (trên Linux là các file “shared object” có đuôi .so bằng việc gõ “import filename”.

Nếu có cả file .so.py cùng tồn tại, CPython ưu tiên gọi file .so trước.

Trong stdlib của CPython, có nhiều thư viện dùng C như sqlite3 hay json, các thư viện này thường có 1 file .py, thực hiện nhiệm vụ import file .so:

$ find /usr/lib/python3.8/ -name '*sqlite*'
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_sqlite3.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/sqlite3

$ grep import -R /usr/lib/python3.8/sqlite3
...
/usr/lib/python3.8/sqlite3/dbapi2.py:from _sqlite3 import *
...

$ find /usr/lib/python3.8/ -name '*json*'
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_json.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so
...
$ grep '_json' -R /usr/lib/python3.8/json
/usr/lib/python3.8/json/decoder.py:  from _json import scanstring as c_scanstring
/usr/lib/python3.8/json/decoder.py:  # Note that this exception is used from _json
/usr/lib/python3.8/json/scanner.py:  from _json import make_scanner as c_make_scanner
/usr/lib/python3.8/json/encoder.py:  from _json import encode_basestring_ascii as c_encode_basestring_ascii
/usr/lib/python3.8/json/encoder.py:  from _json import encode_basestring as c_encode_basestring
/usr/lib/python3.8/json/encoder.py:  from _json import make_encoder as c_make_encoder
...

Xem qua 1 file .so:

$ file /usr/lib/python3.8/lib-dynload/_sqlite3.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_sqlite3.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, BuildID[sha1]=b65897eefdf7fd0290ce9885a91dda3781d59b59, stripped

$ readelf -a /usr/lib/python3.8/lib-dynload/_sqlite3.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so
ELF Header:
 Magic:  7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
 Class:               ELF64
 Data:               2's complement, little endian
 Version:              1 (current)
 OS/ABI:              UNIX - System V
 ABI Version:            0
 Type:               DYN (Shared object file)
 Machine:              Advanced Micro Devices X86-64
 Version:              0x1
 Entry point address:        0x8480
 Start of program headers:     64 (bytes into file)
 Start of section headers:     98160 (bytes into file)
 Flags:               0x0
 Size of this header:        64 (bytes)
 Size of program headers:      56 (bytes)
 Number of program headers:     11
... còn rất dài

Hết.

Bài viết thực hiện trên Ubuntu 20.04, Python 3.8

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.