Build Python từ source với zlib và ssl trên Ubuntu 20.04

Tiếp bài trước, sau khi compile CPython thành công, ta import thử vài thư viện

>>> import gzip
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
 File "/root/Python-3.9.7/Lib/gzip.py", line 9, in <module>
  import zlib
ModuleNotFoundError: No module named 'zlib'
>>> import ssl
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
 File "/root/Python-3.9.7/Lib/ssl.py", line 98, in <module>
  import _ssl       # if we can't import it, let the error propagate
ModuleNotFoundError: No module named '_ssl'

img

Bản Python này bị thiếu các thư viện C cần thiết nên khi compile, kết quả không có các thư viện tương ứng, cài:

sudo apt-get install -y zlib1g-dev libssl-dev

Sau khi cài xong, chạy lại ./configure && make

Cuối output của make có hiện ra đoạn:

Python build finished successfully!
The necessary bits to build these optional modules were not found:
_bz2         _curses        _curses_panel   
_dbm         _gdbm         _lzma       
_sqlite3       _tkinter       _uuid       
readline  

cho thấy bản build này còn thiếu những thư viện nào, như: sqlite3, tkinter, bz2.

Nhưng giờ thì đã có zlib và ssl

./python 
Python 3.9.7 (default, Oct 5 2021, 01:53:51) 
[GCC 9.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import gzip
>>> import ssl
>>> ssl
<module 'ssl' from '/root/Python-3.9.7/Lib/ssl.py'>
>>> gzip
<module 'gzip' from '/root/Python-3.9.7/Lib/gzip.py'>
>>> import zlib
>>> zlib
<module 'zlib' from '/root/Python-3.9.7/build/lib.linux-x86_64-3.9/zlib.cpython-39-x86_64-linux-gnu.so'>

Hết.

Đăng ký ngay tại PyMI.vn để học Python tại Hà Nội TP HCM (Sài Gòn), trở thành lập trình viên #python chuyên nghiệp ngay sau khóa học.